VOSC Huishoudelijk regelement

ARTIKEL 1 – BESTUUR

Het bestuur voert de besluiten van de algemene vergadering uit en voert het dagelijks beheer. De voorzitter wordt in functie gekozen; overige bestuurstaken worden in onderling overleg verdeeld.

ARTIKEL 2 – BESTUURSBESLUITEN

Het bestuur kan slechts besluiten nemen als een volstrekte meerderheid ter vergadering aanwezig is. Zonodig kunnen in een tweede vergadering alsdan aanwezige bestuursleden besluiten nemen over de zelfde onderwerpen.

ARTIKEL 3 – VOORZITTERSCHAP

De voorzitter belegt de vergaderingen en heeft de algehele leiding. Hij handhaaft de orde en regelt de discussies. Niemand is bevoegd om in een vergadering het woord te voeren zonder daartoe door de voorzitter in de gelegenheid te zijn gesteld.
Bij afwezigheid van de voorzitter wijzen de overige bestuursleden uit hun midden een plaatsvervanger aan.
De voorzitter is verplicht een bestuursvergadering te beleggen als tenminste drie bestuursleden dat wensen. Zo hij mocht weigering heeft voornoemd drietal de bevoegdheid een vergadering bijeen te roepen.

ARTIKEL 4 – SECRETARIAAT

De secretaris houdt notulen bij van de vergaderingen en stelt deze tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring aan de orde. Bij goed bevinden worden ze ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
De secretaris voert de correspondentie en houdt daarvan kopie; hij verzorgt namens de voorzitter de uitnodigingen voor vergaderingen en namens het bestuur mededelingen aan de leden. De secretaris houdt archief en stelt het jaarverslag op dat na goedkeuring door het bestuur aan de leden wordt aangeboden tijdens de algemene jaarvergadering.
Van alle vergaderingen houdt de secretaris de presentie bij. Nieuwe leden zendt hij zo spoedig mogelijk de noodzakelijke stukken en gegevens.

Artikel 5 – FINANCIEEL BEHEER

De penningmeester beheert de geldmiddelen en houdt de ledenlijst bij. Hij zorgt voor inning van contributiegelden en doet betalingen, voorzover hij daartoe door het bestuur is gemachtigd. Hij is gehouden aan het verstrekken van inzicht in de financiële stand van zaken op verzoek van het bestuur of bestuursleden.
De penningmeester brengt -na kennisneming door het bestuur- vooraf een financieel jaaroverzicht uit over het verstreken boekjaar aan de jaarlijkse algemene vergadering. Décharge wordt verleend na acceptatie van de bevindingen van de kascontrolecommissie.
Financiële reserves worden belegd in overleg met het bestuur.

ARTIKEL 6 – ALGEMENE VERGADERING

A) Tenminste eenmaal per jaar komt de ledenvergadering bijeen ter beoordeling van de algemene gang van zaken.
B) De oproep wordt -met de agenda- tenminste 14 dagen vooraf aan de leden toegezonden. Uitgezonderd spoedgevallen. Bij nalatigheid van het bestuur heeft (minimaal) éénvijfde deel der leden het recht de vergadering bijeen te roepen.
C) Onderwerpen welke leden aan de agenda wensen te zien toegevoegd moeten tenminste tien dagen vooraf schriftelijk bij de voorzitter of de secretaris worden ingediend.
D) Stemmingen over zaken geschieden mondeling. Bij staking der stemmen komt een voorstel tijdens een volgende vergadering opnieuw aan de orde. Staken de stemmen opnieuw dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
E) Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes en mogen niet plaatsvinden bij acclamatie of handopsteken.
F) Aftredende bestuursleden mogen zich herkiesbaar stellen. Tegenkandidaaturen moeten minstens vijf dagen voor de vergadering schriftelijk worden ingediend met gewaarmerkte verklaring van de betrokkene(n) en een ondertekende kandidaatstelling door minimaal vijf stemgerechtigde leden.
G) Bij eerste stemming over personen is volstrekte meerderheid vereist. Is herstemming nodig dat gaat deze uitsluitend over degenen) die in eerste aanleg twee of meer stemmen op zich heeft / hebben verzameld en is gewone meerderheid voldoende. Bij staking der stemmen beslist het lot.

ARTIKEL 7 – COMMISSIES

Commissies -uit de vereniging gekozen- rapporteren over hun werkzaamheden aan het bestuur. Commissiebesluiten moeten -alvorens te kunnen worden uitgevoerd- door een bestuursbesluit worden bekrachtigd.
De kascontrolecommissie vormt vanwege haar onafhankelijke en controlerende karakter op deze regel een uitzondering.

ARTIKEL 8 – HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Wijziging van het huishoudelijk reglement is mogelijk op voorstel van het bestuur of éénvijfde deel van de stemgerechtigde leden. Tenminste tweederde deel van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden moet zich ter vergadering met de wijziging akkoord verklaren.

ARTIKEL 9 – ONVOORZIENE ZAKEN

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet zullen door het bestuur de noodzakelijk beslissingen worden genomen overeenkomstig het gestelde in artikel 2 van dit huishoudelijk reglement.

Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 9 februari 1993.

Terug