VOSC Statuten

Verenigde Ondernemers Sprang-Capelle. Eenvoudige omschrijving van de bepalingen der statuten, op 31 oktober 1988 verleden door notaris mr.W.Knoop te Capelle.

NAAM EN ZETEL

Artikel 1 – De vereniging draagt de naam ‘Verenigde Ondernemers Sprang-Capelle’, gevestigd te Sprang-Capelle.

Artikel 2 – De vereniging heeft ten doel de behartiging van. het behartigen van de sociale en economische belangen van de leden.

DUUR

Artikel 3 – De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4
Lid 1- Leden kunnen zijn A) ondernemers in het MKB, gevestigd in Sprang-Capelle of in het werkgebied tot waar het werk van de vereniging zich uitstrekt. B) Ondernemingen in het MKB die in de vorm van een maatschap, vof of andere rechtspersoonlijkheidsvorm worden uitgeoefend zijn in de genoemde regio.
Lid 2 – Tot ereleden kunnen worden benoemd personen die zich jegens het MKB of de vereniging in het bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden door de algemene vergadering benoemd en ontslagen op voordracht van het bestuur.

Artikel 5
Lid 1 – Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij het bestuur en betaling van het inschrijfgeld en de contributie.
Lid 2 – Het lidmaatschap eindigt door;
A) Schriftelijke opzegging met inachtname van een termijn van minstens 3 maanden tegen 31 december. De secretaris bevestigt de opzegging schriftelijk binnen 14 dagen. Bij niet-tijdige opzegging loopt het lidmaatschap door t/m het volgende verenigingsjaar.
B) royement bij bestuursbesluit heeft betrokkene recht op beroep bij de algemene ledenvergadering. De vergadering neemt een definitief besluit met minstens 2/3 van het aantal geldige stemmen.
C) overlijden, tenzij het bestuur anders beslist.
D) beëindiging van het ondernemerschap tenzij het bestuur anders beslist.
Lid 3 – Afwijkend van het vorige lid sub.C kan het lidmaatschap worden voortgezet door de erfgenaam/opvolger tenzij deze uitdrukkelijk het tegendeel te kennen geeft.
Lid 4 – Een geroyeerde blijft 3 jaar van het lidmaatschap uitgesloten. Nieuwe toelating is mogelijk als 2/3 van het bestuur akkoord gaat.

BESTUUR

Artikel 6
Lid 1 – Het bestuur bestaat uit minstens 5 leden en wordt bij algemene ledenvergadering gekozen uit/door de leden.
Lid 2 – De voorzitter wordt rechtstreeks uit/door de leden gekozen en benoemd voor een periode van 3 jaar.
Lid 3 – Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Jaarlijks treedt (zonodig ten naaste bij) 1/3 van de bestuursleden af volgens rooster. Zij zijn terstond herkiesbaar.
Lid 4 – De bestuursleden verdelen onderling de functies van secretaris, penningmeester en algemeen adjunct.
Lid 5 – De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen het bestuur in en buiten rechte.
Lid 6 – Het bestuur kan zich terzijde laten staan door een adviseur.

Artikel 7 – Het bestuur vergadert tenminste 3x per jaar en verder zo vaak de voorzitter of 3 bestuursleden zulks nodig achten.

GELDMIDDELEN

Artikel 8 – De geldmiddelen bestaan uit A) contributies, die jaarlijks worden vastgesteld; B) donaties; C) toevallige baten.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9 – Minstens 1 x – per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden en verder zo vaak het bestuur dat nodig acht of 1/5 der leden dat schriftelijk aan het bestuur verzoekt (Met de onderwerpen.) Deze vergadering moet plaatsvinden binnen 3 weken na aanvraag.

Artikel 10 – De jaarvergadering (in het eerste kwartaal) behandelt als verplichte agendapunten:
A) het jaarverslag van de secretaris;
B) rekening en verantwoording van de penningmeester;
C) bevindingen van de tweepersoons kascontrolecommissie aangaande het financieel beheer over het afgelopen jaar; van deze commissie wordt een der leden telkenjare vervangen/benoemd.
D) periodieke verkiezing bestuursleden;
E) eventueel de begroting van inkomsten en uitgaven;
F) vaststelling van de contributie voor het komende jaar.

STEMMINGEN

Artikel 11
Lid 1 – Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij statuut of reglement anders bepaalt;
Lid 2 – Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd;
Lid 3 – Over personen wordt schriftelijk gestemd;
Lid 4 – Nadere regeling van stemming bij huishoudelijk reglement.

COMMISSIES

Artikel 12 – Uit en/of buiten de leden kunnen op voordracht van het bestuur commissies worden benoemd voor werk in het belang van de vereniging. Het bestuur bepaalt de bevoegdheden en het werk.

Artikel 13 – Deze statuten kunnen worden aangevuld met een huishoudelijk reglement dat niet strijdig mag zijn met deze statuten.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 14 – Tot wijziging van de statuten kan een algemene vergadering besluiten met minstens 2/3 van de geldige stemmen. Een dergelijke vergadering moet minstens 8 dagen tevoren worden uitgeschreven onder vermelding van voorgestelde wijziging(en).

Artikel 15
Lid1 – De vereniging kan worden ontbonden indien op een algemene vergadering minstens 2/3 van de leden vóór stemmen.
Lid 2 – Bij gebreke van dit -aantal moet minstens 8 dagen later opnieuw een vergadering worden belegd en beslist dan 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Lid 3 – Bij oproep mbt. lid 1 en 2 moet de ontbinding worden aangekondigd.
Lid 4 – Ontbinding houdt tevens een besluit tot vereffening in. Indien geen andere regels zijn gesteld regelt het bestuur de vereffening.
Lid 5 – De vergadering geeft een evt. batig saldo een bestemming, zo goed mogelijk overeenkomstig het doel van de vereniging.
Lid 6 – Na ontbinding bestaat de vereniging voort voorzover dat tot vereffening van het vermogen nodig is. Tijdens de vereffening blijven statuten en reglement(en) zo veel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen van de vereniging moeten daar aan worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.

Terug