VOSC Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Het lidmaatschap is uitsluitend bedoeld voor bedrijven, welke gevestigd zijn in Sprang-Capelle. Met uitzondering hierop kunnen ook lid worden, bedrijven waarvan Sprang-Capelle een belangrijk onderdeel uitmaakt van hun werkgebied. Dit laatste ter beoordeling van het VOSC bestuur.

Artikel 2

Daar de VOSC een vereniging is van leden voor leden waarbij de vereniging ten doel heeft de behartiging van de sociale en economische belangen van de leden, waarbij kennisverrijking en praktische kennisoverdracht voorop staat wordt van elk lid hierin een positieve bijdrage verwacht.
Elk lid streeft er naar, de jaarlijkse ledenvergadering en jaarlijkse thema bijeenkomsten, zo veel mogelijk te bezoeken.

Artikel 3

U verenigd zich met de volgende visie en missie van de vereniging;
In een multiculturele samenleving waar de verschillen tussen arm en rijk groot zijn, waar werk en inkomen niet alleen een plicht maar ook een recht is, wil de V.O.S.C. zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor en door haar leden met oog voor de samenleving, milieu en veiligheid. De V.O.S.C. neemt enerzijds zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de overheid en de burger en anderzijds zal ze zich positief strijdbaar opstellen om de belangen van haar leden te waarborgen. De V.O.S.C. zal zich inzetten om de juiste mix van ondernemen, wonen, werken en recreëren in Waalwijk te waarborgen.

Artikel 4

U stemt in met de kosten van het lidmaatschap, voor het jaar 2018 vastgesteld op 115.00 Euro en eenmalige inschrijfkosten van 25.00 Euro.
Het lidmaatschapsgeld wordt automatisch afgeschreven.
De vereniging is gerechtigd het lidmaatschap jaarlijks te verhogen. De verhoging wordt door de ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 5

U verklaart kennis te hebben genomen van, alsmede in te stemmen met, de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging welke als naam draagt “Verenigde Ondernemers Sprang-Capelle”.

Artikel 6

Elk lid dient vertrouwelijk om te gaan met alle door de vereniging verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 7

De minimale opzegtermijn van het lidmaatschap is 3 maanden voor het einde van het lopende verenigingsjaar.

Artikel 8

Het VOSC bestuur kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van fouten in informatievoorziening (verstrekking) cq. correspondentie of uitingen naar haar leden, of andere zaken voortvloeiend uit haar functie.

Artikel 9 (website)

De beheerders en moderators van de VOSC website zullen proberen ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen van de site. Het is echter onmogelijk om ieder bericht te controleren. Door in te stemmen met de voorwaarden erkent u dat alle berichten op de VOSC website, alsmede het VOSC forum de meningen en gezichtspunten van de gebruikers zijn en niet van de beheerders, moderators, webmaster of VOSC bestuur (behalve bij de berichten die door deze mensen geplaatst zijn). Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers.

U geeft verder aan dat u geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde berichten plaatst. Verder dient u zich te houden aan de van toepassing zijnde wetten en regels. Als u zich niet houdt aan deze voorwaarden of aanwijzingen van het beheer niet volgt kunt u meteen en permanent verbannen worden en zal eventueel uw service provider op de hoogte worden gesteld van uw gedrag. Het IP adres van uw computer wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de site te vereenvoudigen. Verder bewaart het systeem cookies op uw computer. Deze cookies bevatten geen van de gebruikers informatie die in het profiel opgegeven wordt. Door deze voorwaarden te accepteren stemt u er in toe dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden zonder uw toestemming. Het beheer van de site is niet aansprakelijk voor hack pogingen die het gevolg zijn van het eventueel bekend worden van deze informatie.

Het beheer van de site heeft het recht alle berichten te verwijderen, bewerken, verplaatsen en hebben het recht onderwerpen en forums te sluiten op het moment dat zij dit passend vinden. Het e-mailadres dat u opgeeft wordt alleen gebruikt voor het bevestigen van uw account en wachtwoord en voor het verzenden van een nieuw wachtwoord als u uw wachtwoord vergeet.

Terug